Меню KDT
МЕНЮ
Қорытынды аттестация

ҚР Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 12 мамырдағы №193 бұйрығына сәйкес 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап жалпы орта білім туралы «Алтын белгі» аттестатын, жалпы орта білім туралы үздік аттестатын және негізгі орта білім туралы үздік аттестатын алуға үміткерлерге(бұдан әрі – Үміткер)  қойылатын талаптар күшейтілді.

Жалпы орта білім туралы «Алтын белгі» аттестатын алуға үміткерлерге қатысты

Енгізілген өзгерістерге байланысты Үміткердің негізгі орта білім туралы үздік аттестаты және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларына немесе «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының оқу бағдарламаларына сәйкес 10 (11) - 11 (12) сыныптардағы оқу кезеңінде барлық пәндер бойынша тоқсандық, жылдық және қорытынды бағалары«5»болуы тиіс.

Бұған дейін үміткерлерге қойылатын талап мынадай болатын: «Жақсы мінез-құлық танытқан және 5-11 (12) сыныптар аралығында барлық пәндерден жылдық және қорытынды бағалары «5» болған және жалпы орта білімді аяқтау бойынша қорытынды аттестаттаудан «5» деген бағаға өткен 11 (12) сынып бітірушілеріне № 39 бұйрықпен бекітілген нысанға сәйкес жалпы орта білім туралы «Алтын белгі» аттестаты және «Алтын белгі» белгісі беріледі.».

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес нормативтік құқықтық актінің күші ол қолданысқа енгізілгенге дейін туындаған қатынастарға қолданылмайды.

Осылайша, жаңа талаптар 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап күшіне енгендіктен, «Алтын белгі» жалпы орта білім туралы аттестатқа үміткердің                  10-сыныпта тоқсандық бағасында «4» болуы мүмкін (НЗМ үшін 11-сыныпта), 11-сыныпта барлық тоқсандық, жылдық бағалары«5» болуы тиіс (НЗМ үшін 12-сыныпта).

 Жалпы орта білім туралы үздік аттестат алуға үміткерлерге қатысты

Бұрынғы редакциядаталап мынадай болатын:«Жалпы орта білім туралы аттестатқа қосымшаға енгізілетін оқыған пәндерден «5»алғанжәне жылдық, қорытынды бағалары «5» болған 11 (12)-сынып бітірушілеріне № 39 бұйрықпен бекітілген нысанға сәйкес жалпы орта білім туралы үздік аттестат беріледі.».

Қолданыстағы редакцияда нақтыланды –«Жалпы орта білім туралы аттестатқа қосымшаға енгізілетін пәндерден «5» алған және 10 (11) - 11 (12) сыныптардағы оқу кезеңінде барлық пәндер бойынша жылдық, қорытынды бағалары «5» болған 11 (12) сынып бітірушілеріне № 39 бұйрықпен бекітілген нысанға сәйкес жалпы орта білім туралы үздік аттестат беріледі.».

Қолданыстағы норманы басшылыққа алу қажет.

Негізгі орта білім туралы үздік аттестат алуға үміткерлерге қатысты

Енгізілген өзгерістерге байланысты Үміткердің5-9 (10) сыныптар аралығындағы оқу кезеңінде барлық пәндер бойынша жылдық бағалары «5» болуы тиіс (норма 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап күшіне енді).

Бұрынғы талап мынадай болатын: «негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымшаға енгізілетін оқыған пәндер бойыншабағасы«5»болған 9 (10) сынып бітірушілеріне негізгі орта білім туралы үздік аттестат беріледі.».

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес нормативтік құқықтық актінің күші ол қолданысқа енгізілгенге дейін туындаған қатынастарға қолданылмайды.

Осылайша, жаңа талаптар 2022 жылдың 1 қыркүйегінен бастап күшіне енгендіктен, негізгі орта білім туралы үздік аттестатқа үміткердің 5-8 сыныптарда (НЗМ үшін – 6-9 сыныптарда) жылдық бағаларында«4» болуымүмкін, 9 сыныпта барлық пәндер бойынша жылдық бағалар «5» болуы тиіс (НЗМ үшін 10 сыныпта).

Тиісінше, жылдық бағасында«4»болуы мүмкін: 2023-2024 оқу жылы – 6-8 сыныптарда (НЗМ - 7-9 сыныптарда), 2024-2025 оқу жылы – 7-8 сыныптарда (НЗМ-8-9 сыныптарда), 2025-2026 оқу жылы – 8 сыныпта (НЗМ – 9 сыныпта).

                                                                                                       ****************************

В соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 12 мая 2022 года №193 с 1 сентября 2022 года усилены требования к претендентам на получение аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі», аттестата об общем среднем образовании с отличиеми аттестата об основном среднем образовании с отличием (далее – Претендент).

 Касательно претендентов на получение аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі»

В связи с внесенными изменениями Претендент должен иметь аттестат с отличием об основном среднем образовании;четвертные, годовые и итоговые оценки «5» в период учебы с 10 (11) по 11 (12) классы по всем предметам в соответствии с образовательными учебными программами общего среднего образования или образовательными учебными программами автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (норма вступила в силу с 1 сентября 2022 года).

Ранее требование к претендентам звучало так: «Выпускникам 11 (12) класса, показавшим примерное поведение и имеющим годовые и итоговые оценки «5» по всем предметам в период учебы с 5 по 11 (12) классы и прошедшим итоговую аттестацию по завершении общего среднего образования на оценку «5», выдается аттестат об общем среднем образовании «Алтын белгі» в соответствии с формой, утвержденной приказом № 39, и знак «Алтын белгі».».

Согласно закону Республики Казахстан «О правовых актах» действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие.

Таким образом, так как новые требования вступили в силу с 1 сентября 2022 года,  у претендента на аттестат об общем среднем образовании «Алтын белгі» допускается наличие четвертных оценок «4» в 10 классе (для НИШ  – в 11 классе), в 11 классе все четвертные, годовые должны быть «5» (для НИШ – в 12 классе).

 Касательно претендентов на получение аттестата об общем среднем образовании с отличием

В прежней редакции было сказано: «Выпускникам 11 (12) классов, имеющим оценки «5» по изученным предметам, подлежащим включению в приложение к аттестату об общем среднем образовании и годовые, итоговые оценки «5», выдается аттестат об общем среднем образовании с отличием, утвержденный приказом № 39.».

В действующей редакции уточнено – «Выпускникам 11 (12) классов, имеющим оценки «5» по изученным предметам, подлежащим включению в приложение к аттестату об общем среднем образовании и годовые, итоговые оценки «5» по всем предметам в период обучения с 10 (11) по 11 (12) классы, выдается аттестат об общем среднем образовании с отличием, утвержденный приказом № 39.».

Необходимо руководствоваться действующей нормой.

 Касательно претендентовна получение аттестата об основном среднем образовании с отличием

В связи с внесенными изменениями претендент должен иметь годовые оценки «5» по всем предметам в период учебы с 5 по 9 (10) классы(норма вступила в силу с 1 сентября 2022 года).

Ранее требование было такое: «...имеющим оценки «5» по изученным предметам, подлежащим включению в приложение к аттестату об основном среднем образовании, выдается аттестат с отличием об основном среднем образовании...».

Согласно закону Республики Казахстан «О правовых актах» действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие.

Таким образом, так как новые требования вступили в силу с 1 сентября 2022 года,  у претендента на аттестат об основном среднем образовании с отличием допускается наличие годовых оценок «4» в 5-8 классах (для НИШ  – в 6-9 классах), в 9 классе годовые оценки по всем предметам должны быть «5» (для НИШ – в 10 классе).

Соответственно, допускаются годовые оценки «4»: 2023-2024 уч.г. – 6-8 классы  (НИШ –7-9 классы),2024-2025 уч.г. – 7-8 классы (НИШ –8-9 классы),2025-2026 уч.г. – 8 класс (НИШ – 9 класс).

2023-24 оқу жылының білім алушыларының қорытынды аттестаттауын өткізу комиссиясын құру туралы

2022-2023 оқу жылын аяқтау және орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу мерзімдерін бекіту туралы  -- Бұйрықты жүктеу2022-23 оқу жылының білім алушыларының қорытынды аттестаттауын өткізу комиссиясын құру туралы

9 сыныптардың қорытынды аттестацияға дайындау кестесі:  
             11 сыныптардың қорытынды аттестацияға дайындау кестесі: 

Посмотреть на карте Нур-Султана

Қабылдау телефоны:

+7 (7172) 57‒75‒80

Мектеп мекен-жайы:

Исатай батыр, 141/1